Tự học Excel: Những thao tác cơ bản trong Excel ( Bài 2)

Tự học Excel


Tạo một workbook mới
Workbook (hay sổ làm việc) là tập tin chứa từ một worksheet trở lên, giúp bạn sắp xếp dữ liệu khoa học. Bạn có thể tạo workbook mới từ workbook hay template trống.
Office 2013 trở lên
Tạo workbook

1.    Mở Excel.
2.    Chọn Blank workbook hoặc nhấn Ctrl+N.
3.    Bắt đầu gõ.
Tạo workbook từ template

1.    Chọn File > New.
2.    Click đúp vào một template.
3.    Click và bắt đầu gõ.
Office 2010
Mở một workbook trống mới

1.    Click tab File.
2.    Click New.
3.    Trong Available Templates, click đúp Blank Workbook.
 Để nhanh chóng tạo workbook trống mới, bạn cũng có thể nhấn CTRL+N.
Mẹo:
●    Mặc định, một workbook mới chứa 3 worksheet nhưng bạn có thể thay đổi số worksheet muốn chứa một workbook mới.
●    Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ một worksheet khi cần.


Tạo một workbook mới trên workbook hiện có

1.    Click tab File.
2.    Click New.
3.    Trong Templates, click New from existing.
4.    Trong hộp thoại New from Existing Workbook, chọn drive, thư mục hoặc vị trí Internet chứa workbook muốn mở.
5.    Click workbook, sau đó nhấn Create New.

Tạo một workbook mới trên template
1.    Click tab File.
2.    Click New.
3.    Tạo workbook mới như sau:
●    Để dùng một trong số các template mẫu trong Excel, truy cập Available Templates > click Sample Templates, rồi click đúp vào template bạn muốn.
●    Để dùng template đã sử dụng gần đây, click Recent Templates, sau đó click đúp vào template bạn muốn.
●    Để dùng template tự tạo, tới My Templates > Personal Templates trong hộp thoại New, click đúp vào template bạn muốn.
Lưu ý: Tab Personal Templates liệt kê các template bạn đã tạo. Nếu không thấy template muốn sử dụng, hãy kiểm tra xem nó có nằm ở đúng thư mục hay không. Các template tùy biến thường nằm ở thư mục    Templates
(C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates    trong Windows Vista và C:\Documents và Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates trong Microsoft Windows XP.)
Mẹo: Để có nhiều mẫu workbook hơn, bạn có thể tải chúng từ Microsoft Office.com. Trong Available Templates > Office.com Templates, click danh mục template cụ thể, sau đó, click đúp vào template bạn muốn download.

Chèn hoặc xóa một worksheet
Microsoft Excel giúp bạn dễ dàng chèn, đổi tên và xóa worksheet trong workbook.
Office 2013 trở lên
Chèn một worksheet

●    Chọn   ở góc dưới màn hình.
●    Hoặc chọn Home > Insert > Insert Sheet.

 


Đổi lại tên một worksheet
●    Click đúp vào tên bảng tính trong tab Sheet để đổi nhanh lại tên của nó.
●    Hoặc click đúp vào tab Sheet, click Rename và gõ tên mới.
Xóa một worksheet

●    Click chuột phải vào tab Sheet và chọn Delete        .
●    Hoặc chọn sheet đó, rồi chọn Home > Delete > Delete Sheet.

Office 2010
Lưu ý: Tab sheet hiển thị theo mặc định. Nếu không thấy chúng, click Options > Advanced > Display options for this workbook > Show Sheet tabs.
 
Để chèn một worksheet mới, hãy làm như sau:
●    Để nhanh chóng chèn một worksheet mới ở cuối worksheet hiện tại, click tab Insert Worksheet ở phía dưới màn hình.

●    Để chèn một worksheet mới ở phía trước bảng tính hiện tại, chọn worksheets đó, rồi tới tab Home, trong nhóm Cells, click Insert, rồi click Insert Sheet.

 


Mẹo: Bạn cũng có thể click chuột phải vào worksheet hiện tại, rồi nhấn Insert. Trên tab General, click Worksheet > OK.
Lưu ý: Để thay đổi vị trí worksheet trong một workbook, click tab của bảng tính muốn di chuyển, rồi kéo nó vào vị trí bạn muốn.

Chèn nhiều worksheet cùng lúc
1.    Giữ phím Shift, rồi chọn cùng số của các tab sheet hiện tại trong bảng tính muốn chèn vào workbook đang mở. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm 3 worksheet mới, chọn 3 tab sheet của worksheet hiện tại.
2.    Trên tab Home, trong nhóm Cells, click Insert > Insert Sheet.
Mẹo: Bạn cũng có thể click chuột phải vào tab sheet đã chọn, sau đó click Insert. Trên tab General, click Worksheet > OK.
 3.    Để thay đổi thứ tự worksheet trong workbook, click tab worksheet muốn di chuyển, rồi kéo nó vào vị trí bạn muốn.
Thay đổi số worksheet mặc định trong một workbook mới1.    Click tab File.
2.    Trong Excel, click Options.
3.    Trong danh mục General, tới When creating new workbooks, tại box Include this many sheets, nhập số bảng tính mặc định muốn bao gồm khi tạo một workbook mới.
4.    Click tab khác để quay về file của bạn.

Chèn một sheet mới dựa trên template tùy biến
1.    Nếu cần, tạo template muốn đặt worksheet mới.
Cách tạo một template worksheet

a)    Chọn worksheet bạn muốn dùng làm template.
b)    Click tab File.
c)    Trong Info, click Save As.
d)    Trong box File name, gõ tên template worksheet đó.
●    Để tạo một template worksheet tùy biến, gõ tên file muốn dùng.
●    Để tạo template worksheet mặc định, gõ sheet.
Lưu ý: Các template tùy biến tự động lưu trong thư mục Template. Template worksheet mặc định: sheet.xltx or sheet.xltm, nên được lưu
 trong    thư    mục    XLStart    (C:\Program    Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.)
e)    Tạo template như sau:
●    Trên máy tính chạy Windows Vista, click Excel Template hoặc
Excel Macro-Enabled Template.
●    Trên máy tính chạy Microsoft Windows XP, trong box Save as type, click Excel Template hoặc Excel Macro-Enabled Template.
f)    Click Save.
2.    Click chuột phải vào tab sheet của worksheet, rồi nhấn Insert.
3.    Click đúp vào template cho loại sheet bạn muốn.

Đổi lại tên worksheet
1.    Trên thanh tab Sheet, click chuột phải vào tab sheet bạn muốn đổi lại tên, rồi nhấn Rename Sheet.

 


2.    Chọn tên hiện tại, rồi gõ tên mới. Bạn có thể bao gồm tên sheet khi in worksheet.

Cách in tên sheet

a)    Trên tab Insert, trong nhóm Text, click Header & Footer.
b)    Trong Page Layout View, click vị trí muốn tên sheet xuất hiện.
 c)    Trong nhóm Header & Footer elements, click Sheet Name .